BKK Waste Pay

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลรายการหลังคาเรือน ผู้ชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต